หน้าเว็บ

ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


         การจัดประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพสธ. ครั้งที่ 1     วันพุธที่25 มีนาคม 2558 ได้รับเกียติ ดร. มธุรส ชลามาตย์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอพสธ. ครั้งที่ 1ตึก 20 อาคารสหวิทยา ห้ประชุมชั้น 4  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ 
เรื่อง ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง" 
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักการและเหตุผล
จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริและเป็นหน่วยงานที่รับสนองในพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเผยแพร่ความรู้ และดำเนินการตามแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเลย และสร้างเครือข่ายในมหาวิทยาลัย และท้องถิ่นของจังหวัดเลย ให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น พันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรอื่นๆ พัฒนาอย่างเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับจังหวัดเลย รวมทั้งเป็นบทบาทในการบริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนตลอดจนเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งมีการสืบสานโครงการพระราชดำริต่างๆ ด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
          1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) และโครงการพระราชดำริฯ
          2. เพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยต่างๆ ในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
         เป้าหมายโครงการ
          1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
          2. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) และโครงการพระราชดำริฯ
        ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีห้องนิทรรศการ มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับให้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ มีการจัดอบรมกิจกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริ
2. จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์โครงการตามแนวพระราชดำริ


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ ไผ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
                                            วันที่ 21 มีนาคม 2557  ณ ศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักการและเหตุผล
จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดตั้งศูนย์รวมพันธุ์กรรมไผ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ชุมชนและของจังหวัดเลย การขับเคลื่อนของศูนย์รวมพันธุกรรมไผ่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวางเป็นการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในรูปธรรมมากยิ่งขี้น ซึ่งเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับจังหวัดเลย รวมทั้งเป็นบทบาทในการบริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนตลอดจนเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งมีการสืบสานโครงการพระราชดำริต่างๆ ด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
          1. เพื่อจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไผ่ และฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไผ่ในศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
          2. เพื่อให้ปรับปรุงและปลูกพันธุ์ไผ่เพิ่มขึ้น
3. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุต่างๆ ในการดำเนินการและบริหารงานโครงการ
4. เพื่อจัดประชุม อบรม สัมมนา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่
เป้าหมายโครงการ
          1. มีป้ายชื่อพันธุ์ไผ่ ในศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกพันธุ์ไผ่ในศูนย์รวมพันธุ์ไผ่
          3. มีผู้เข้าอบรมและชมศูนย์รวมพันธุ์ไผ่    
 ผลคาดว่าที่จะได้รับ
1. มีศูนย์รวมพันธุ์ไผ่และฐานข้อมูลพันธุ์ไผ่ในรูป วีซีดี  สำหรับให้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอย่างเพียงพอตลอดปี
2. มีผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์ไผ่มากยิ่งขึ้น