หน้าเว็บ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน จังหวัดเลย ณ เกษตรที่สูง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย

ข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน จังหวัดเลย ณ เกษตรที่สูง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00น
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ 14 กันยายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 8.30-12.00น. มีโครงการเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2560 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จำนวน 13 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 400 ล้านบาท เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเลยต่อไป มติที่ประชุมคณะกรรมาการระดับจังหวัดเห็นชอบทุกโครงการเพื่อส่งให้กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป