หน้าเว็บ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย

ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน
            สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย 
                            

   หลักการและเหตุผล
    การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ คุณภาพของครูผู้สอนซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะเทคนิคการสอน และกิจกรรมในห้องเรียน ตลอดจนสื่อการสอนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความพร้อมต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
    2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนและเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยต่างๆ ในการจัดอบรม
    เป้าหมายโครงการ
    1. พัฒนาครูผู้สอนและดูแลศูนย์เด็กเล็กของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเล็กในการเรียนการสอน
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1.  ครูมีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้
    2.  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้