หน้าเว็บ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน จังหวัดเลย ณ เกษตรที่สูง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย

ข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน จังหวัดเลย ณ เกษตรที่สูง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00น
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ 14 กันยายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 8.30-12.00น. มีโครงการเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2560 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จำนวน 13 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 400 ล้านบาท เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเลยต่อไป มติที่ประชุมคณะกรรมาการระดับจังหวัดเห็นชอบทุกโครงการเพื่อส่งให้กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไปอบรม "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" วันที่ 16 สิงหาคม 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรม "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" วันที่ 10 สิงหาคม 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" วันที่ 10 สิงหาคม 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" วันที่ 10 สิงหาคม 2558
สำหรับแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ ว-1ช.) แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด.) ที่ใช้ประกอบการเสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.research.lru.ac.th/res_download.php