หน้าเว็บ

โครงอบรมรมครูปรฐมวัย สู่อาเซียน

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
                                    “การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน
                                    สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย 
                            วันที่ 21 มีนาคม 2558  ณ ห้องเรียน ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
                                                                โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    หลักการและเหตุผล
    การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ คุณภาพของครูผู้สอนซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะเทคนิคการสอน และกิจกรรมในห้องเรียน ตลอดจนสื่อการสอนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความพร้อมต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
    2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนและเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยต่างๆ ในการจัดอบรม
    เป้าหมายโครงการ
    1. พัฒนาครูผู้สอนและดูแลศูนย์เด็กเล็กของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเล็กในการเรียนการสอน
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1.  ครูมีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้
    2.  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย”วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
                                            โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

    หลักการและเหตุผล
    ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆของโรงเรียนทั้งการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเป็นประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาทางการศึกษา ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจึงนับเป็นความจำเป็นที่สำคัญยิ่ง
    วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุอื่นๆ  และเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยต่างๆ ค่าจ้างต่างๆ  ในการบริหารงานและการจัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ
    เป้าหมายโครงการ
    ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง 8 โรงเรียนได้รับการอบรมในด้านต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน 
    ผลคาดว่าที่จะได้รับ
1. ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้รับประสบการณ์และเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ
          2. นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชาที่มีการจัดอบรมดีขึ้น