หน้าเว็บ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ 14 กันยายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 8.30-12.00น. มีโครงการเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2560 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จำนวน 13 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 400 ล้านบาท เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเลยต่อไป มติที่ประชุมคณะกรรมาการระดับจังหวัดเห็นชอบทุกโครงการเพื่อส่งให้กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป