หน้าเว็บ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย